Křížek Zdeněk

PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2022 - PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Tento aplikační kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty. Na webináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Tento aplikační webinář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat personální agendu.

Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2269
Termín:
12.09.2022 - 12.10.2022

1. ZAMĚSTNÁVÁNÍ UPRCHLÍKŮ OBČANŮ UKRAJINY – komplexní nejdůležitější informace. Zpřísnění podmínek pro udělování víz – změna zákona LEX Ukrajina. Pracovnělékařské prohlídky. Pracovní morálka. Jazyková bariera – ve vazbě podávání informací o obsahu pracovního poměru. Bezpečnost práce. Praktické zkušenosti.

2. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA V ROCE 2022 – povinnosti zaměstnavatele:

Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele. Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

3. ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ V ROCE 2022:  

Právní předpisy upravující problematiku pracovnělékařských služeb.
Co musí dodržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec.
Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek. Připravované změny u vstupních lékařských prohlídek – kdo nebude muset podstoupit vstupní pracovně lékařskou prohlídku. Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky. Prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařských službách.
Doporučené vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovnělékařských prohlídek. Žádost o provedení pracovně lékařských prohlídek. Posudek a jeho obsah. Možnost uplatnění námitek do vydaného posudku a jeho výroku.

4. ZÁKONÍK PRÁCE 2022: 

Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Zkušební doba. Uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2021. Doporučené vzory (obsah).
Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci.
Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, zásadní změny v doručování písemností a možné formy. Obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Pracovní posudek. Archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd…. Doporučený vzor – archivační a skartační řád.

5. PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI, NÁHRADY ŠKODY 2022:

Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy pojem čtyř směnný provoz, práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking – pojmy, dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost. Novinky v pružné pracovní době – specifický rozvrh úpravy pracovní doby. Zvláštní režimy úvazků u pedagogických pracovníků – přímá pedagogická činnost, přespočetné hodiny, volno k samostudiu. Evidence o pracovní době § 96 Zákoníku práce. Na co se zaměřuje inspektorát práce.                                                              

6. DOVOLENÁ 2022 A JEJÍ URČOVÁNÍ NA HODINY

Čerpání dovolené a její principy, které musí dodržet zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Zvláštní specifické postupy při výpočtu dovolené (nerovnoměrná pracovní doba, kratší úvazky, mateřská dovolená a dovolená).
Krácení dovolené při neomluvené absenci. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou. Problémy s výpočty dovolených po skončení mateřské dovolené. Názorné ukázky různých variant výpočtu dovolené. Možné sankce za neplnění povinností ze strany čerpání dovolené pro zaměstnavatele.

7. PŘEKÁŽKY V PRÁCI – na straně zaměstnavatele a zaměstnance 

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu. Překážky v práci podle zákoníku práce – obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci. Rodičovský příspěvek. Překážky v práci na straně zaměstnavatele. Placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů…, pokyn ČSSZ, dokladování příslušných dokumentů.

8. NÁHRADY ŠKODY V ROCE 2022 

pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce. Pracovní úrazy u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

9. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Zákon o zaměstnanosti a zákoník práce dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce. Další důležité informace podle zákona o zaměstnanosti. Agenturní zaměstnávání cizinců – uprchlíků z Ukrajiny. Klady a zápory při agenturním zaměstnávání. Praktické zkušenosti a poznatky lektora.


Měsíc Září + Říjen
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Mzdy
Lektor Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Místo konání videozáznam z webináře on-line