Kruntorádová Lenka, Ing. MBA

ÚČETNICTVÍ A DANĚ NEZISKOVÝCH  SUBJEKTU VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2023

Pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, církve a církevní organizace a školské právnické osoby účtující dle vyhl. 504/2002 Sb. Kurz je určen účetním, které vedou účetnictví neziskových organizací a ekonomickým pracovníkům těchto společností, kteří potřebují metodickou podporu. Po absolvování přednášky pro Vás nebude účetní závěrka „strašákem“, ale logickým závěrem Vaší celoroční práce, budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a tak Vám šetřily čas, budete připraveni na mnohé změny, ke kterým v poslední době došlo.

Cena
1 090,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24034
Termín:
09.02.2024 09:00
 • LEGISLATIVNÍ RÁMEC-nový občanský zákoník-spolky, fundace,ústavy
 • ZŘIZOVACÍ LISTINY a REJSTŘÍK NEZISKOVEK
 • STATUS VEŘEJNÉ PROSPĚŠNOSTI
 • SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ NO - DAŇOVÁ EVIDENCE, NEBO PLNÝ A ZJEDNODUŠENÝ ROZSAH VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ČÚS pro NO
 • DOTACE, PŘÍSPĚVKY, DARY, GRANTY, SPONZORSTVÍ, REKLAMA
 • FONDY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 9- SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ
 • MAJETEK, ODPISY MAJETKU
 • ZÁSOBY NO - SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ
 • ÚČTOVÁNÍ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
 • NEZISKOVKY S "ŠIRŠÍM A UŽŠÍM " ZÁKLADEM DANĚ, VÝPOČET ZÁKLADU DANĚ U DPPO
 • 30 % ODPOČITATELNÁ POLOŽKA ZE ZÁKLADU DANÉ 2020-2023 PRO DONÁTORY
 • OSTATNÍ DANĚ - DPH, SILNIČNÍ DAŇ,DAŇ Z NEMOVITOSTI-SPECIFIKA NO
 • ODČITATELNÁ POLOŽKA PRO NO - PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ
 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NO, INVENTARIZACE MAJETKU VČETNĚ PODROZVAHY, INV. ROZDÍLY
 •  AUDIT NO, ZEJMÉNA DOTACÍ
 • DPH U NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
 • STRUKTURA ÚZ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚZ NEZISKOVEK
 • NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH NO
 • DOTAZY

Měsíc Únor
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Účetnictví + Daň z příjmu
Lektor Ing. Lenka Kruntorádová MBA - auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví
Místo konání Webinář online