Křížek Zdeněk

ZMĚNY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ PROBLEMATICE OD 1.1.2024

Cílem školení je seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se změnami v zákoníku práce 2023, 2024 a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních. Program semináře bude aktualizován dle platné legislativy.

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou

Cena
1 190,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
24004
Termín:
24.01.2024 09:00

Změny v zákoníku práce - transpoziční novela 

 • výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy • předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů
 • další důležité informace ke změnám v oblasti zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy ( změny v překážkách v práci na straně zaměstnance u otcovské péče, střídání rodičů u rodičovské dovolené - implementace norem EU přenesených do novely zákoníku práce – zpřísnění podmínek při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce z domova, informování o obsahu pracovního poměru, vysílání zaměstnanců, elektronické uzavírání pracovně právních vztahů a další parametrické změny ) • další důležité změny v důsledku směrnic a opatření EU

Změny v zákoně o zaměstnanosti 2024

 • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2023 • povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance – zásadní změny zpřísnění podmínek pro činnost agentur práce, a agenturních zaměstnanců od roku 2024
 • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců § 102
 • změny v zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do zákona o zaměstnanosti • nově posuzování nároku pro podporu v nezaměstnanosti

Osoby samostatně výdělečně činné od roku 2024

 • zásadní nové postupy – navýšení plateb záloh a určování záloh ve vazbě nastanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2024– hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ • osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištěn• zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2024 • roční vyúčtování hospodaření OSVČ a nové zásadní změny určení nových záloh na důchodové pojištění a zdravotní pojištění

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

 • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin
 • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení

Novinky v zákoně o nemocenském pojištění od roku 2024

 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci • kdy je vyloučen nárok na nemocenské • součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2024

 • sociální zabezpečení • nové navýšení pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnanců od 1.1.2024 na 0,6% k pojistnému na důchodové pojištění 6,5% • slevy na pojistném – praktické zkušenosti • rekapitulace sazeb pojistného u jednotlivých kategorií – plátců a poplatníků pojistného • nově od 1.1.2024 hlášení nepojištěných dohod na místně příslušnou OSSZ – bude-li tato právní úprava v rámci „ozdravného balíčku vlády“ schválena • sankce na pojistném – pokuty, penále, určení pravděpodobné výše pojistného, splátky dlužného pojistného
 • zdravotní pojištění • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2024Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • vzory doporučených vzoru a prohlášení • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2024

 • nový výpočet srážek od roku 2024 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2023 • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti • pořdí prováděných srážek, insolvence, vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech • změny u insolvenčního zákona – zkrácení splátkového kalendáře a další parametrické novinky

Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2024

 • změny v § 6 – příjmy podléhající zdanění, příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně, a příjmy osvobození od daně, - benefity, které již nejsou osvobozené o zdanění • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • rušení několika slev od roku 2024 a výše daňového zvýhodnění • mově – částka od které příjem podléhá již progresivní dani 23% • kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26

Důchodová problematika v roce 2024

 • výpočet důchodu na rok 2024 • zásadní změny pro uplatnění možnosti žádat o předčasný důchod, valorizace, potřebná doba odpracování pro nárok na starobní důchod, a další výčet zásadních změn u jednotlivých důchodů • institut předdůchodu a jeho úpravy • náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod • podávání žádostí o důchod

Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře

 • náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu • průměrné ceny pohonných hmot v průběhu roku 2023 a od roku 2024 • pojem referentské motorové vozidlo • pužívání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu
 • zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků • praktické zkušenosti, hlášení nepojištěných uprchlíků a povinná ohlašovací povinnost – hlášení dosaženého příjmu vůči Úřadu práce • sledování dosažených příjmů uprchlíků – občanů Ukrajiny pro výši výplaty sociálních dávek
 • změna v zákoně o provádění sociálního zabezpečení – jiné uspořádání správ sociálního zabezpečení ze stávajících Okresních správ na jednotlivé Oblastní správy – fúze v rámci krajů – bude-li tento návrh schválen!
 • zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing ( základní důležité informace k této problematice – povinnosti zaměstnavatelů, práva a povinnosti oznamovatelů)

Diskuze a odpovědi na dotazy

Měsíc Leden
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Mzdy
Lektor Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)